About Us
You Can Shape / About Us

About Us

YouCanShapeer et helsekonsept med hovedformål å hjelpedegtilensunnerelivsstil. Sentraltivårmetodestårtrening, kostholdogmentalestrategier. Å endrelivsstil, blisunnere, ellergjøreendringerer for mange entøffprosess, uavhengigavforutsetningogmål. Vårerfaringgjør at vi kansetteoss inn iutfordringeneandreføler, veilede, ogginokkunnskaptil å snu.

YouCanShape handler om å kommetilkjernenavhva du harideg, å fådetfrem. Vi trurallehardetpotensialetsomtrengs for å lykkes, og med detriktigeverktøyetvilveienblilangtenklere å gå. Vårdrivkrafttil å jobbe med det vi gjør, er å fådegtil å få den livskvaliteten du og dine nærefortjener.

Axel Wildar

I 2004 begynteskoleringeni coaching, organisasjonsledelsei USA, Tony Robbins i London og NLP i Norge. Bygdesalgsorg. på over 3000 menneskeri 2009. Begynte med veiledninginnentreningogkostholdi 2012.

Produktutvikler, kursholder, foredragsholderogpersonligoppfølginginnenforkosthold, treningogmentalestrategier

Marianne Betten

2barnsmorHarenbaceholeri ernæringsfysiologi,10 årserfaringfralederrolle, ogjobbet med livsstilsendringsiden 2012.

Produktutvikler, kursholder, foredragsholderogpersonligoppfølginginnenforkosthold, treningogmentalestrategier

Idager vi avhengigav å finneløsningersomgjør at treningogkostholderletttilgjengelig. Detskalværeeffektivtogmulig å gjøreover en lang periode. Vi har derforlaget den perfekte løsningen,YouCanShape Network, somgjør at du kantameddegplaneneogtreningen akkurat hvor du vil! Det er effektivt, enkelt, kostnad- ogtidsbesparendeogfølger du det, vil du lykkes! Vivilmotiveredeg, gidegkunnskapenomhvordan, hvorforoginspireredegtil å bli den beste utgavenavdegselv.

Viønsker at du skallykkes!

2019 © All Rights Reserved.

Website By 3W Design